Algemene leveringsvoorwaarden

Definities:

Gebruiker: de besloten vennootschap Crohill B.V., geves-tigd te (8243 PC) Lelystad aan de Schutweg 20.

Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die een over-eenkomst aangaat met de gebruiker.

Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan de gebruiker producten koopt of levert.

Producten: het geheel van schoonmaakproducten die door gebruiker worden geleverd

Het werk: de locatie waar de door gebruiker geleverde producten op verzoek van wederpartij worden geleverd

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
offertes van gebruiker en op alle tot stand gekomen overeenkomsten
tussen gebruiker en wederpartij en zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 95/056.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes
Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gedurende 30 dagen
na het uitbrengen daarvan geldig,tenzij anders aangegeven. Een
aanbieding of (prijsopgave) van gebruiker bindt haar niet en geldt
slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Een
overeenkomst komt tot stand zodra gebruiker een opdracht van
de wederpartij schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging
of door uitvoering aan de opdracht te geven.

Artikel 3: Levering
1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering op het
werk.
2. Op het werk dient een medewerker aanwezig te zijn, die
namens wederpartij bevoegd is de te leveren producten in
ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan levering niet kan
plaatsvinden. Deze omstandigheid komt niet voor rekening
van gebruiker en eventuele kosten kunnen aan wederpartij
worden doorberekend. Indien de wederpartij afname
blijvend weigert, waaronder begrepen nalatigheid met het
verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor
de levering, begrepen, zullen de specieszaken op kosten van
wederpartij worden opgeslagen. De wederpartij zal, naast
de opslagkosten op dagtarief, eveneens aanvullende kosten
verschuldigd zijn.
3. Leveringen worden vanaf € 75,- netto (ex. BTW) franco geleverd.
Bij leveringen onder € 75,- netto (ex. BTW) wordt € 9,75
vrachtkosten in rekening gebracht.
4. Een overeengekomen levertijd is nimmer een fatale termijn.
5. Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten
te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige
waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd het geleverde deel afzonderlijk
te factureren.

Artikel 4: Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland
moeten worden gebruikt, is gebruiker er alleen dan verantwoordelijk
voor dat de zaken voldoen aan de technische
eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen
van het land waar de zaken moeten worden gebruikt,
indien wederpartij voorafgaand aan de totstandkoming van
de overeenkomst van het gebruik in het buitenland schriftelijk
melding heeft gemaakt.
2. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij aan
de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van
de normalen eisen, dienen voorafgaand aan het sluiten van
de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk en
schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 5: Monsters, Modellen en Voorbeelden
Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is
getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond
of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van
de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld
afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden
geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of
voorbeeld.

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van gebruiker op de wederpartij zijn onmiddellijk
opeisbaar in de volgende gevallen:
• indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker
omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede
grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen;
• indien gebruiker de wederpartij bij het sluiten van de
overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende
is.
In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot
ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander
onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te
vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot
personen en/of materiaal waarvan gebruiker zich bij de uitvoering
bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard
zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan
wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt,
dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer
kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst
te ontbinden.

Artikel 7: Garantie
1. Gedurende een periode van drie maanden na levering biedt
gebruiker garantie voor ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten
van haar producten en zaken. Deze garantie geldt
uitdrukkelijk niet voor producten en zaken van derden, die
door gebruiker worden doorgeleverd.
2. Indien een product of zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout
vertoont heeft de wederpartij gedurende de garantietermijn
het recht op herstel. Gebruiker kan er voor kiezen
om het product of de zaak te vervangen indien herstel op
bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging
indien herstel van het product of de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van
een onjuiste behandeling. De beoordeling geschiedt door
gebruiker zelf of door een door gebruiker aangewezen deskundige.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1. De door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom
van gebruiker totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen
uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten
is nagekomen:
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te
leveren zaak/zaken zelf;
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de
koopovereenkomst(en) door gebruiker verrichtte of te verrichten
diensten;
• eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de
wederpartij van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door gebruiker afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder
het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te
verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of
er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is
gebruiker gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1
bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of
derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen
of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle
medewerking te verschaffen op straffe van een boete van
10% van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken willen vestigen of doen gelden,
is wederpartij verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van gebruiker:
• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-
en waterschade en tegen diefstal en de polis van
deze verzekering ter inzage te geven;
• alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met
betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken te verpanden aan gebruiker op de manier die wordt
voorgeschreven in art. 3.239 BW;
• de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn
afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud
door gebruiker te verpanden aan gebruiker
• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken
als eigendom van gebruiker
• op andere manieren medewerking te verlenen aan alle
redelijke maatregelen die gebruiker ter bescherming van
haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen
en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de
normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 9: Reclames/ klachttermijnen
1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering, of
uiterlijk binnen twee werkdagen, te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan
de overeenkomst beantwoordt, te weten:
• of de juiste zaken zijn afgeleverd;
• of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld
aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met het
overeengekomene;
• of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen
kwaliteitseisen, of indien deze ontbreken, aan de eisen die
gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of
handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan
dient de wederpartij deze binnen 10 dagen na aflevering
schriftelijk aan gebruiker te melden.
3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn
verplichting tot betaling en afname van gedane bestelling
bestaan.
Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming
aan gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 10: Prijsverhoging
1. Indien gebruiker met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt,
is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging
van de prijs: gebruiker mag de bij aflevering geldende prijs in
rekening brengen.
Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft de
wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. De prijzen van hygiëne papier en plastic zakken zijn in
verband met inflatie van brandstof- en papierprijzen onder
voorbehoud.
Mochten er tussentijdse prijswijzigingen met een afwijking
groter dan 10% zowel naar boven als naar beneden zijn, dan
zal gebruiker de prijzen aanpassen.

Artikel 11: Emballage
1. De wederpartij is verplicht leenemballage binnen 60 dagen
leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de
wederpartij zijn verplichtingen met betrekking tot emballage
niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn
rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende
uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of
reiniging.
2. Indien de wederpartij leenemballage na een aanmaning niet
binnen de daarin genoemde termijn retourneert, is gebruiker
gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten
daarvan in rekening te brengen, mits gebruiker deze stappen
in haar aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 12: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum
door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar
het op de factuur vermelde rekeningnummer.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de
wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment
van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke
rente verschuldigd.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling
van de wederpartij zullen de verplichtingen van de
wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats
te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter
afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente
en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die
het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13: Kredietbeperking
Gebruiker is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2%
in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling
binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 14: Incassokosten
Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van
een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van
wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd de
daadwerkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand en de
noodzakelijk gemaakte andere kosten.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van gebruiker en haar werknemers is
steeds beperkt tot het bedrag/de bedragen dat/die door de
aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval
wordt/worden uitgekeerd.
2. Als om welke reden dan ook geen uitkering onder de verzekering
plaatsvindt, dan is de aansprakelijk van gebruiker voor
de schade, buitencontractuele aansprakelijkheid daaronder
begrepen, beperkt tot een bedrag van driemaal de netto
factuurwaarde van de niet, niet tijdig dan wel gebrekkig
geleverde goederen.
3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade,
waaronder mede begrepen omzetschade en winstderving
en gevolgschade.
4. De wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden
voor schade die verband houdt met de door gebruiker
geleverde goederen.
5. Gebruiker zal bij het inschakelen van derden de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de keuze van deze
derden zoveel mogelijk tevoren overleg voeren met de
wederpartij. Iedere aansprakelijkheid van gebruiker voor
tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien gebruiker
derden inschakelt die daarbij een beperking van hun
aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door
gebruiker mede namens de desbetreffende opdrachtgever
van gebruiker aanvaard.

Artikel 16: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de
nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan
gebruiker zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en
voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk
maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
stakingen in andere bedrijven dan die van gebruiker, wilde
stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van gebruiker;
een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en
andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen
prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare
stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan
gebruiker afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Gebruiker heeft ook recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen
van gebruiker opgeschort. Indien de periode
waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen
door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden
zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is
zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk
te factureren en is de wederpartij gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare
deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17: Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van
de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen wederpartij en gebruiker,
in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door
de Rechtbank Zwolle-Lelystad. Gebruiker blijft echter bevoegd
de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 18: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: Wijziging van de voorwaarden
Gebruiker behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen
in de onderhavige voorwaarden aan te brengen zonder dat
deze omstandigheid een reden vormt de overeenkomst te
ontbinden. Meer in het bijzonder zal gebruiker van het aan haar
toekomende recht gebruik maken indien de vigerende regel- en
wetgeving daartoe aanleiding zal geven.

 

Lelystad, december 2016